Việt Anh

Quy chế tổ chức

07/08/2014 41 lượt xem
A A- A+ []

Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp dự kiến sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2010, và chúng tôi xin đưa ra quy chế tổ chức như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI  HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

 

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.
Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
Điều 3. Cổ đông/ đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định  tại Quy chế này. 
PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ  KHI THAM  DỰ ĐẠI  HỘI
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban thư ký - tổ kiểm phiếu
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội
PHẦN III : TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất  65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội
Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong ĐH được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.
Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội
Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của ĐH được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.
PHẦN IV : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Quy chế này gồm IV phần và 10 điều khoản, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2010 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN.