Việt Anh

Thông tin tuyển dụng

28/12/2023

TUYỂN DỤNG QUÝ I NĂM 2024

CIPC tuyển dụng Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, chuyên viên phòng kế hoạch kỹ thuật, chuyên viên phòng Quản lý thi công.
Đọc tiếp