Việt Anh

Báo cáo thẩm định của ban kiểm soát

08/08/2014 53 lượt xem
A A- A+ []
Ban kiểm soát xin được báo cáo đại hội đồng cổ đông Công ty với những nội dung chủ yếu sau:
 
CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
BAN KIỂM SOÁT

--------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NĂM 2011.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và nhiệm kỳ 2006-2010
Kính thưa: - Đoàn chủ tịch
- Các quý vị cổ đông
- Các vị khách quý
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Xây lắp và Sản xuất công nghiệp đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/9/2007;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và các nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty CP Xây lắp và Sản xuất công nghiệp từ năm 2006 đến năm 2010;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm từ 2006 – 2009 và Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
 Ban kiểm soát xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty với những nội dung chủ yếu sau:
I. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và nhiệm kỳ 2006-2010.
1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ I (2006 – 2010):
Đơn vị tính: Triệu đồng.
Nhận xét:  Mặc dù khi bàn giao DNNN sang công ty cổ phần, Công ty có nhiều khó khăn về thị trường việc làm, nợ phải thu khó đòi lớn, nguồn vốn kinh doanh của công ty thấp và hầu như bị khách hàng chiếm dụng nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể người lao động Công ty, 5 năm qua Công ty đã vượt qua khó khăn, ổn định và tăng trưởng. Năm 2010 công ty đạt được các thành tựu đáng tự hào, quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ I (2006-2010), cụ thể:
- Doanh thu năm 2010 tăng trưởng đạt 234% so với năm 2006.
- Lợi nhuận của Công ty ngày càng tăng, lợi nhuận sau thuế năm 2010 đạt 4,91 tỷ đồng, tăng 428% so với năm 2006.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ năm 2010 tăng 365% so với năm 2006.
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2010 tăng 288% so với năm 2006.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2006 là 4%, năm 2010 là 13%, tăng 325% .
- Công ty chú trọng công tác đầu tư thiết bị và nhà xưởng nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư góp vốn hình thành công ty cổ phần trong chiến lược phát triển chung của Công ty và Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.
2. Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2009:
Đơn vị tính: Đồng.

TT Nội dung Nghị quyết năm 2009 Thực hiện TH/NQ (%)
  Lợi nhuận sau thuế 2.752.799.220 2.752.799.220 100
1 Chia cổ tức (11% VĐL) 2.689.500.000 2.689.500.000 100
2 Trích lập Quỹ KT, PL 63.299.220 63.299.220 100

Như vậy: Công ty thực hiện đúng việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2009 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010.
3. Nghị quyết phân phối lợi nhuận năm 2010:
Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán về lợi nhuận thực hiện năm 2010, Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện %TH/KH
1 Lợi nhuận còn lại 4.893 4.068 83
2 Chia cổ tức 2.934 3.179 108
3 Trích lập các quỹ 1.959 889 45
  - Quỹ Dự phòng tài chính 1.222    
  - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 737 245  
  - Quỹ Đầu tư phát triển   644  

Để đảm bảo quyền lợi về cổ tức cho các cổ đông, HĐQT Công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 13%/VĐL (vượt 1% so với Nghị quyết 2010), số còn lại chia Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (1% VĐL), quỹ Đầu tư phát triển tăng năng lực sản xuất cho Công ty (2,6%/VĐL). Năm 2010, Công ty đã trích lập dự phòng cho toàn bộ công nợ phải thu khó đòi nên không trích quỹ dự phòng tài chính.
1.4. Nghị quyết về mức thù lao năm 2010 cho HĐQT và BKS Công ty: Công ty đã thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết. Tổng số thù lao năm 2010 cho HĐQT và BKS là 96 triệu đồng, trong đó thù lao cho HĐQT và Thư ký Công ty là 70 triệu đồng; thù lao cho Ban kiểm soát là 24 triệu đồng.
1.5. Nghị quyết về thu hồi và xử lý công nợ phải thu khó đòi:
a/ Nợ khó đòi nhận bàn giao từ DNNN sang Công ty cổ phần: 25.814 triệu đồng
- Tổng số nợ khó đòi còn tồn đọng khi bàn giao doanh nghiệp đã thu nợ và xử lý đến ngày 31/12/2010 là: 25.706 triệu đồng.
- Công ty đã thực hiện thu nợ và xử lý từ năm 2006 đến 31/12/2010 như sau:
+ Tổng số nợ Công ty đã thu được là: 13.637 triệu đồng
+ Đã xử lý vào kết quả kinh doanh hàng năm là: 2.200 triệu đồng
+ Số công nợ bàn giao cho các đơn vị chia tách từ Chi nhánh của Công ty thành Công ty cổ phần tiếp nhận để thu nợ là: 3.153 triệu đồng.
+ Trích lập dự phòng phải thu khó đòi đến thời điểm 31.12.2010 là: 6.715 triệu đồng.
- Nợ phải thu khó đòi nhận bàn giao từ DNNN còn lại là: 108 triệu đồng.
b/ Nợ khó đòi phát sinh từ khi hoạt động là Công ty cổ phần:
- Tổng số nợ khó đòi phát sinh là: 8.940 triệu đồng
- Đã thu hồi là: 977 triệu đồng
- Đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi là: 7.963 triệu đồng.
Nhận xét:  Như vậy đến hết năm 2010, toàn bộ số công nợ phải thu khó đòi nhận bàn giao từ DNNN sang Công ty cổ phần và số công nợ khó đòi phát sinh trong giai đoạn hoạt động là Công ty cổ phần đã được Công ty thu hồi, xử lý và kết quả kinh doanh hàng năm, số chưa xử lý được Công ty đã trích lập dự phòng vào kết quả kinh doanh năm 2010 của Công ty với số tiền là 13,102 tỷ đồng. Nguồn quỹ dự phòng phải thu khó đòi luỹ kế đến ngày 31/12/2010 của công ty kết dư là 14.679 triệu đồng.
Từ năm 2011, công ty tiếp tục thực hiện các công cụ pháp luật để thu hồi các khoản công nợ khó đòi, đặc biệt là các đối tượng nợ lớn như: công nợ của ông Hạnh-Chi nhánh XNXL1; công nợ của ông Hùng- chi nhánh XNXL1; công nợ của ông Hà Anh Tuấn-CNXN khảo sát công trình; công nợ của ông Nguyễn Anh Quân- CNXNKHCT; công nợ của công ty CP Đầu tư Hà Nội....
1.6. Nghị quyết đầu tư mua sắm thiết bị, đầu tư dự án năm 2010:
a/ Đầu tư máy móc thiết bị:
Đơn vị tính: Triệu đồng

Trong nhiệm kỳ  vừa qua, nhất là trong năm 2009 và năm 2010 công ty tập trung đầu tư vào việc mua sắm máy móc thiết bị, đà giáo cốp pha, nhà xưởng sản xuất để nâng cáo năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác đầu tư đã phát huy hiệu quả, công ty chủ động được tiến độ thi công trên các công trường, nâng cáo uy tín của Công ty đối với các Chủ đầu tư.
b/ Đầu tư dự án bất động sản: Nhiệm kỳ vừa qua, công ty tập trung vào công tác đầu Dự án nhà ở tái định cư và kinh doanh xã Xuân Phương- Từ Liêm- Hà Nội. Do nhiều nguyên nhân khách quan về các thủ tục về đầu tư nên đến nay triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CIPC-HĐQT ngày 14/4/2010, Công ty đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cát Hồng để thực hiện dự án.
 1.6. Nghị quyết thống nhất thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010: Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010 về việc kiểm toán năm 2010, thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010, trình tự, thủ tục thực hiện, ký hợp đồng kiểm toán đúng theo Điều lệ Công ty.
 1.7. Nghị quyết về định hướng phát triển của Công ty:
- Về mô hình hoạt động: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về định hướng phát triển của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế về hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT đã thực hiện cơ cấu lại mô hình hoạt động như sau:
+ Sáp nhập Chi nhánh XN Xây lắp 7 về cơ quan Công ty do hoạt động không có hiệu quả, gây thất thoát vốn trong những năm vừa qua, nhằm thu gọn đầu mối quản lý và bảo toàn vốn sản xuất.
+ Thành lập Văn phòng đại diện CIPC tại tỉnh Quảng Ninh;
1.8. Về công tác Đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn và Tài sản của Công ty:
- Thực hiện Nghị quyết của HĐQT ngày 01/01/2011 đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đã đầu tư của công ty tại Công ty cổ phần xây lắp và kinh doanh dịch vụ Hải Phòng (CIPC Hải phòng) cho Công ty CP Cơ khí Xây lắp hóa chất- là công ty con của Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam, cụ thể:
+ Số lượng cổ phần chuyển nhượng là 204.000 cổ phần
+ Giá trị chuyển nhượng: bằng mệnh giá, tương đương 2.040 triệu đồng.
+ CIPC được hưởng cổ tức năm 2010 được chia từ CIPC Hải phòng
+ Giá trị chênh lệch đánh giá lại tài sản khi chuyển Chi nhánh thành CIPC Hải phòng đưa vào thu nhập năm 2010 của CIPC là 1.145 triệu đồng.
- Chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất tại Chi nhánh xí nghiệp Xây lắp và thi công Cơ giới, cụ thể:
+ Tổng thu là 13.167 triệu đồng
+ Tổng chi phí phá dỡ và giá trị còn lại: 680 triệu đồng
+ Lãi là 12.487 tỷ đồng.
- Thu chuyển nhượng tài sản trên đất Nhà máy
 
Nơi nhận:
-          HĐQT công ty,
-          Các cổ đông công ty,
-          Các thành viên BKS
-          Lưu BKS
TM/ BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

 
 

Các tài liệu khác

Xem tất cả
STT
Tên tài liệu
Ngày đăng
Dung lượng
Tải về