Việt Anh

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

21/01/2011 48 lượt xem
A A- A+ []
Thứ sáu, 21/01/2011 10:01

Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

I. Cổ phiếu chào bán:

 1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá: 10.000, đồng/cổ phần
 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.280.000
 5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 2.800.000.000 đồng
 6. Ngày phát hành: Từ ngày 29/11/2010
 7. Ngày bắt đầu chào bán: 29/11/2010
 8. Ngày kết thúc chào bán: 21/01/2011
 9. Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 29/11/2010 đếm hết ngày 1/01/2011
 10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 29/11/2010 đếm hết ngày 21/01/2011
 11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 21/01/2011

II. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

 1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.100.000 cổ phiếu chiếm 92,1% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
 2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 21.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm)
  • Thu từ chào bán theo phương án chốt đến ngày 1/12/2010: 16.828.590.000 đồng.
  • Thu từ phân phối cổ phần không chào bán hết theo nghị quyết số 56/NQ-HĐQT-CIPC: 4.171.410.000 đồng.
 3. Tổng chi phí : 50.000.000 đồng
  • Phí bảo lãnh phát hành: Không
  • Phí phân phối cổ phiếu: không
  • Phí kiểm toán: không
  • Chi phí tư vấn phát hành: 50.000.000 đồng
 4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 20.950.000.000 đồng

III. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán

TT Danh mục  Đồng Tỷ lệ (%)
 

Tổng vốn chủ sở hữu:

- Cổ đông sáng lập:

- Cổ đông lớn ( 5%VĐL): 01 cổ đông

- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết: 

Trong đó:

- Nhà nước:

- Người nước ngoài:

45.450.000.000

24.815.700.000

23.700.930.000


16.349.000.000

 

 

23.700.930.000

0

100%

54,6%

52,15%
 


36%

 

 

52,15%

0%


IV. Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn: (>5%VĐL)

1. Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp)