Việt Anh

Mời hợp thường niên năm 2012

07/08/2014 54 lượt xem
A A- A+ []

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGTHƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty
1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2012.
2. Địa điểm:  150/72 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết:
- Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2011;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011; Kế hoạch SXKD năm 2012, Các giải pháp thực hiện;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011;
- Phương án phân phối lợi nhuận;
- Báo cáo của BKS Công ty năm 2011;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội
4. Đăng ký tham dự: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), gửi trực tiếp về Công ty hoặc fax về Công ty trước 17 giờ ngày 24 tháng  4 năm 2012.
5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng tải kèm theo thông báo này trên Website của Công ty: www.cipc.com.vn , hoặc các cổ đông có thể nhận tài liệu trực tiếp tại Công ty.
6. Địa chỉ liên hệ:
Mọi thắc mắc của cổ đông xin liên hệ ĐT: 0485878320; 0987373988.
Lưu ý:  - Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu còn thời hạn và giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Mọi chi phí ăn, ở đi lại cổ đông tự lo.
Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lâm (đã ký)


Các tài liệu khác

Xem tất cả
STT
Tên tài liệu
Ngày đăng
Dung lượng
Tải về