Việt Anh

Thông tin nghị quyết ĐHCĐ – TN năm 2012

07/08/2014 61 lượt xem
A A- A+ []

Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp xin thông báo thông tin nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 25/4/2012;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính:
1. Các chỉ tiêu chính

Đầu tư tài chính: Trong năm kết quả đầu tư vốn vào các công ty liên danh liên kết:
+ Công ty cổ phần đầu tư Xây lắp II: đã ĐHCĐ ; năm 2011không có lợi nhuận.
+  Bê tông ly tâm Vinaincon: chưa ĐHCĐ, dự kiến cổ tức năm 2011: 560.000.000, NVĐ
+ VINAINCON:  Chưa ĐHĐCĐ, dự kiến: cổ tức năm 2011: 140.000.000,VNĐ
+ Công ty CP bao bì Sông Công: Chưa ĐHCĐ, dự kiến không có lợi nhuận.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2011.
Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2011:
- Báo cáo ban Giám đốc
- Báo cáo kiểm toán
- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả HĐSXKD
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011
Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2011
    - Lợi nhuận còn lại sau thuế:  17,7%
    - Trích  quỹ đầu tư:  2,5%
    - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,2%
    - Chia cổ tức:  14%
Điều 6: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 và giải pháp thực hiện kế hoạch:
Các chỉ tiêu chính:

Công tác thị trường xây lắp & sản xuất công nghiệp: Các hợp đồng ký mới năm 2012 về xây lắp & sản xuất công nghiệp ở mức 300 tỷ –  350 tỷ để gối đầu cho KHSXKD các năm tiếp theo. Đẩy mạnh và mở rộng sản xuất bê tông thương phẩm, nâng cao công suất xưởng chế tạo kết cấu thép Đức Giang lên 3.000 tấn/năm.
Đầu tư tăng năng lực SX nội bộ Công ty và đầu tư dài hạn
- Đầu tư tăng năng lực SX nội bộ Công ty, ngoài việc đầu tư cốp pha, đà giáo, và máy móc thiết bị thi công theo tầng công trình, dự án, năm 2012 sẽ đầu tư thêm trạm trộn bê tông đồng bộ ( xe bơm, xe vận chuyển bê tông, trạm trộn 100m3/h ).
- Đẩy nhanh tiến độ của Dự án Xuân Phương, sắp xếp vốn cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng, trả tiền sử dụng đất.
- Hoàn tất các thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng để có thể khởi công dự án văn phòng Công ty tại 150/72 đường Nguyễn Trãi vào cuối quý II, đầu quý III.
Các giải pháp thực hiện:
1.Tập trung quản lý điều hành thi công các hợp đông đã ký, hợp đồng dở dang; kiểm soát tốt giá cả đầu vào của các hợp đồng nhận thầu xây lắp. Chú trọng công tác thanh quyết , thu hồi công nợ cũ, khối lượng đã hoàn thành bằng biện pháp tổ chức bộ phận chuyên trách tập trung, có sự can thiệp sâu từ phía các bộ phận quản lý nghiệp vụ.
 Tập trung việc thanh toán thu hồi vốn nợ đọng tại các công trình bằng nhiều giải pháp(thu trực tiếp, đối trừ công nợ thông qua hàng hóa-sản phẩm nguyên vật liệu, bán nợ, ....)
 2. Khai thác triệt để quỹ đất nhà xưởng hiện có đưa vào cho thuê, hoặc chuyển đổi mục đích để đem lại lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh.
 3. Tiếp tục tái cấu trúc tổ chức mô hình hoạt động, công tác quản lý điều hành ở một số Chi nhánh theo hướng gắn trách nhiệm, quyền lợi cá nhân với chất lượng hiệu quả: có phương án cụ thể cho từng bộ phận và từng cá nhân khi tổ chức sắp xếp lại. Chuyển đổi mô hình hoạt động của một số chi nhánh theo hướng Công ty cổ phần, hoặc chuyển thành các đội trực thuộc cơ quan đối với chi nhánh làm ăn kém hiệu quả nhiều năm.
 4. Củng cố nâng cao chất lượng công tác kiểm toán nội bộ theo hướng chuyên nghiệp hơn. Công tác này hoạt động theo hướng chuyên trách thường xuyên trong cả năm. Tại cơ quan Công ty thành lập tổ công tác kiểm toán để định kỳ hoặc đột xuất kiểm toán theo nội dung yêu cầu hoặc toàn bộ các mặt hoạt động SXKD tại các đơn vị và cơ quan Công ty
 5.Xây dựng nguồn lực các cấp cho các vị trí công tác trong toàn Công ty. Phân cấp cụ thể cho việc đào tạo bồi dưỡng và bố trí các vị trí lãnh đạo, quản lý từ Công ty đến các Chi nhánh
 6. Thúc đẩy triển khai dự án văn phòng Công ty; tìm nguồn tín dụng và đối tác hợp tác đầu tư cho đầu tư dự án Xuân Phương và các dự án BĐS khác
Điều 7. Thông qua dự kiến Lương và thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2012:
(Có phụ lục chi tiết kèm theo trong tài liệu ĐH)
Điều 8:  Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.
Điều 9: Thông qua tỷ lệ  (tối thiểu) nắm giữ cổ phần hoặc ủy quyền có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2013 là 0,3%/VĐL
Điều 10: Thông qua việc bổ xung người đại diện vốn của VINAINCON tham gia HĐQT là ông Đỗ Chí Nguyễn – Phó Giám đốc Công ty.
Điều 11: Điều khoản thi hành
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

 

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
 ĐOÀN CHỦ TỊCH  - CHỦ TỌA

 

 ĐỖ MINH THÔNG


Các tài liệu khác

Xem tất cả
STT
Tên tài liệu
Ngày đăng
Dung lượng
Tải về