Việt Anh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 2010

08/08/2014 56 lượt xem
A A- A+ []

Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp - CIPC, xin thông báo Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2010
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2010

CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 275, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84 - 4) 35 581 737        Fax: (84 - 4) 35 582 201

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
cho năm tài chính 2010

 

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

TT

Chỉ tiêu

Mã số

Thiết minh

Năm 2010

Năm 2009

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

VI.14.

518,978,786,396

465,053,694,055

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

-

-

3

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

10

 

518,978,786,396

465,053,694,055

 

(10=01-02)

 

 

 

 

4

Giá vốn hàng bán

11

VI.15.

490,477,870,258

442,538,008,224

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

20

 

28,500,916,138

22,515,685,831

 

(20=10-11)

 

 

 

 

6

Doanh thu hoạt động tài chính

21

VI.16.

7,440,656,221

3,730,240,286

7

Chi phí tài chính

22

VI.17.

7,761,620,094

3,674,379,371

 

Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

7,761,620,094

3,674,379,371

8

Chi phí bán hàng

24

 

365,561,932

469,436,318

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

 

35,896,121,886

18,229,947,010

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

30

 

(8,081,731,553)

3,872,163,418

 

{30=20+(21-22)-(24+25)}

 

 

 

 

11

Thu nhập khác

31

 

15,429,265,908

1,508,014,805

12

Chi phí khác

32

 

1,574,519,726

1,026,173,464

13

Lợi nhuận khác (40=31-32)

40

 

13,854,746,182

481,841,341

14

Lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh

45

 

515,995,518

544,332,123

15

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)

50

 

6,289,010,147

4,354,004,759

16

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

51

VI.18.

1,378,311,832

520,984,103

17

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

52

 

-

-

18

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60

 

4,910,698,315

3,833,020,656

 

(60=50-51-52)

 

 

 

 

18.1

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số

61

 

159,896,958

150,904,106

18.2

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ

62

 

4,750,801,357

3,682,116,550

19

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

70

VI.19.

1,943

1,568

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội,ngày 10 tháng 03 năm 2011

 

CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

 

Kế toán trưởng

Giám đốc

 

 

Phạm Hùng

Đỗ Minh Thông

 


Các tài liệu khác

Xem tất cả
STT
Tên tài liệu
Ngày đăng
Dung lượng
Tải về