Việt Anh

Báo cáo kiểm toán

07/08/2014 59 lượt xem
A A- A+ []
về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2010
của Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
Kính gửi :Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
Số:               -11/BC-TC/IV-VAE
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011
 
BÁO CÁO KIỂM TOÁN
 
về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2010
 của Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
 
Kính gửi :              Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
                               Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp


Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2010 được lập ngày 10/03/2011 của Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (sau đây gọi tắt là "Công ty") từ trang 07 đến trang 33 kèm theo. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được lập theo các chính sách kế toán trình bày trong Thuyết minh Phần IV của Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất. Trách nhiệm của Ban Giám đốc và của Kiểm toán viên
Theo qui định của Chế độ kế toán Việt Nam và như đã trình bày từ trang 02 đến trang 04, Ban Giám đốc của Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất một cách trung thực và hợp lý. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán và báo cáo ý kiến của chúng tôi cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.
Cơ sở đưa ra ý kiến
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam . Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý là các Báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.
Giới hạn kiểm toán
-                Số liệu đầu kỳ (01/01/2010) trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam với ý kiến chấp nhận từng phần. Theo đó, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại 31/12/2010.
-                Phần lãi/lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh hiện đang được tính toán và xác định dựa trên Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán do các Công ty cung cấp.
Ý kiến của kiểm toán viên
Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng (nếu có) của các giới hạn kiểm toán nêu trên, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp cho năm tài chính 2010:
(a)           Đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày; và
(b)           Phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.
Báo cáo kiểm toán được lập thành sáu (06) bản bằng tiếng Việt. Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp giữ năm (05) bản, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam giữ một (01) bản. Các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Trần Quốc Tuấn
Tổng giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0148/KTV
Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
Đặng Thị Kim Trinh
Kiểm toán viên
Chứng chỉ kiểm toán viên số: 1229/KTV
 

Các tài liệu khác

Xem tất cả