Việt Anh

Báo cáo tài chính đã kiểm toán

08/08/2014 48 lượt xem
A A- A+ []
Công ty CP Xây Lắp và Sản Xuất Công Nghiệp xin công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán như sau:
 
CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: Số 275, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84 - 4) 35 581 737        Fax: (84 - 4) 35 582 201
 
MỤC LỤC
NỘI DUNG TRANG
   
BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC 2 - 4
   
BÁO CÁO KIỂM TOÁN 5 - 6
   
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 7 - 9
   
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 10
   
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 11

Chúng tôi, các thành viên Ban Giám đốc Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp cho năm tài chính 2010.
1. Khái quát chung về Công ty
Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp (sau đây gọi tắt là "Công ty") tiền thân là Công ty Xây lắp và Sản xuất công nghiệp, là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam. Công ty được thành lập theo Nghị định số 388 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 250/QĐ/TCNSĐT ngày 20/05/1993 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Công ty chính thức được chuyển đổi và hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Quyết định số 2980/QĐ-BCN ngày 22/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp với tên giao dịch quốc tế là CONTRUCTION AND INDUSTRIAL PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY, viết tắt là CIPC. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103011603 ngày 31/03/2006, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 21/05/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Cơ cấu, tổ chức
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty bao gồm:
 
 
TT Tên đơn vị Địa chỉ
1 Văn phòng Công ty Số 275 Nguyễn Trãi - Hà Nội
2 Chi nhánh Công ty CP Xây lắp và Sản xuất công nghiệp - Xí nghiệp Xây lắp và Thi công Cơ giới Số 150/72 Nguyễn Trãi - Hà Nội
 
3 Chi nhánh Công ty CP Xây lắp và Sản xuất công nghiệp - Xí nghiệp Xây lắp 3 Phường Phố Cò, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
4 Chi nhánh Công ty CP Xây lắp và Sản xuất công nghiệp - Xí nghiệp Xây lắp 4 Km 11 Quốc lộ 32
5 Chi nhánh Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp - Xí nghiệp Xây lắp 5 Số 522 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
6 Chi nhánh Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp - Xí nghiệp Xây lắp và Khảo sát Công trình Số 1 phố Đại Đồng, phường Thanh Trì quận Hoàng Mai, Hà Nội
 
Vốn kinh doanh của Công ty
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103011603 đăng ký thay đổi lần 1 ngày 21/05/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, vốn điều lệ của Công ty là: 24.450.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam).
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm A; Các công trình kỹ thuật hạ tầng, khu công nghiệp và khu dân cư; Công trình giao thông đường bộ, cầu cảng, thủy lợi;
- Xây lắp đường dây và trạm biến áp, công trình nguồn điện;
- Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện nước, đo lường, phòng chống cháy;
- Sản xuất kết cấu thép, nhà tiền chế, thiết bị phi tiêu chuẩn, tấm lợp kim loại và phụ kiện, sản xuất các loại vật liệu xây dựng, các sản phẩm bê tông;
- Kinh doanh du lịch khách sạn (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ trường);
- Mua, bán, xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật, vật liệu xây dựng;
- Dịch vụ vận tải đường bộ, đại lý hàng hóa, cho thuê thiết bị và kho bãi;
- Tư vấn đầu tư, lập dự án và lập tổng dự toán, quản lý dự án (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 220KV;
- Lập dự án đầu tư xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản;
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, lĩnh vực chuyên môn giám sát, xây dựng và hoàn thiện./.
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty cho năm tài chính 2010 và đến ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất, gồm:
Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Văn Lâm    Chủ tịch  
- Ông Đỗ Minh Thông    Ủy viên 
- Ông Nguyễn Xuân Toản   Ủy viên 
- Ông Hoàng Chí Cường   Ủy viên
- Ông Nguyễn Kim Tâm   Ủy viên
Ban Giám đốc
- Ông Đỗ Minh Thông    Giám đốc
  
- Ông Nguyễn Đăng Khoa   Phó Giám đốc
 
Trụ sở chính
Địa chỉ:   Số 275, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84 - 4) 35 581 737        Fax: (84 - 4) 35 582 201
Kiểm toán viên
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2010 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
Sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ
Ban Giám đốc Công ty khẳng định rằng theo nhận định của Ban Giám đốc, xét trên các khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2010.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2010 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:
- Lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các Chuẩn mực kế toán đang áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính hợp nhất này hay không; và
- Lập các Báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi việc tiếp tục hoạt động của Công ty không được đảm bảo.
Ban Giám đốc có trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp, đầy đủ để phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ Chế độ kế toán Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.
Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu trên trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất.
Thay mặt Ban Giám đốc,
 
 
                                                  
 Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2011
 
CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Giám đốc

Đỗ Minh Thông
 
 
 Số: 305-11/BC-TC/IV-VAE  Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

BÁO CÁO KIỂM TOÁN
về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2010
 của Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
Kính gửi :  Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2010 được lập ngày 10/03/2011 của Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (sau đây gọi tắt là "Công ty") từ trang 07 đến trang 33 kèm theo. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được lập theo các chính sách kế toán trình bày trong Thuyết minh Phần IV của Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc và của Kiểm toán viên
Theo qui định của Chế độ kế toán Việt Nam và như đã trình bày từ trang 02 đến trang 04, Ban Giám đốc của Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất một cách trung thực và hợp lý. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán và báo cáo ý kiến của chúng tôi cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.
Cơ sở đưa ra ý kiến
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý là các Báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.
Giới hạn kiểm toán
- Số liệu đầu kỳ (01/01/2010) trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam với ý kiến chấp nhận từng phần. Theo đó, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại 31/12/2010.
- Phần lãi/lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh hiện đang được tính toán và xác định dựa trên Báo cáo tài chính chưa được kiểm toán do các Công ty cung cấp.
Ý kiến của kiểm toán viên
Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng (nếu có) của các giới hạn kiểm toán nêu trên, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp cho năm tài chính 2010:
(a) Đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày; và
(b) Phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.
Báo cáo kiểm toán được lập thành sáu (06) bản bằng tiếng Việt. Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp giữ năm (05) bản, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam giữ một (01) bản. Các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Trần Quốc Tuấn
 
Tổng giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0148/KTV
 
Thay mặt và đại diện cho
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
Đặng Thị Kim Trinh
 
Kiểm toán viên
 
Chứng chỉ kiểm toán viên số: 122

Các tài liệu khác

Xem tất cả
STT
Tên tài liệu
Ngày đăng
Dung lượng
Tải về