Việt Anh

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013

07/08/2014 55 lượt xem
A A- A+ []

Công ty CP Xay lắp & SX Công nghiệp thông báo mời họp

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Đ/c trụ sở chính: Số 150/72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN
Đ/c giao dịch: Km11, đường 32, Phú Diễn, Từ Liên, Hà Nội    
Số: 53/TB-CIPC-HĐQT                                       Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 2013

                                                

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGTHƯỜNG NIÊN NĂM 2013

            Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty
           1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2013.
           2. Địa điểm:  150/72 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
           3. Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết:
                      - Báo cáo kết quả SXKD năm 2012; Kế hoạch SXKD năm 2013, Các giải pháp thực hiện;
                      - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
                      - Báo cáo của BKS Công ty năm 2012;
                      - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội
           4. Đăng ký tham dự: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), gửi trực tiếp về Công ty hoặc fax về Công ty trước 17 giờ ngày 23 tháng  6 năm 2013.
           5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội được đăng tải kèm theo thông báo này trên Website của Công ty: www.cipc.com.vn , hoặc các cổ đông có thể nhận tài liệu trực tiếp tại Công ty.
           6. Địa chỉ liên hệ:
Mọi thắc mắc của cổ đông xin liên hệ ĐT: 0485878320; 0987373988.
           Lưu ý:  - Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu còn thời hạn và giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
           - Mọi chi phí ăn, ở đi lại cổ đông tự lo.
            Trân trọng thông báo!
                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                         CHỦ TỊCH
                                                                                Đỗ Minh Thông  (đã ký)


Các tài liệu khác

Xem tất cả
STT
Tên tài liệu
Ngày đăng
Dung lượng
Tải về