Việt Anh

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông bất thường 18/08/2018

21/08/2018 52 lượt xem
A A- A+ []

Sáng ngày 18 tháng 08 năm 2018 tại Hội trường Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam số 5 phố Láng Hạ quận Ba Đình thành phố Hà Nội - Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Một số hình ảnh Đại hội.


Ông Đỗ Chí Nguyễn Chủ tịch HĐQT Công ty CIPC đọc tờ trình ĐH


Ông Hoàng Chí Cường TGĐ Vinaincon lên phát biểu.


Ông Đỗ Chí Nguyễn CT HĐQT Công ty lên tặng hoa cho Ông Hoàng Chí Cường TGĐ Vinaincon


Đoàn Chủ tịch 


Đại hội biểu quyết thông qua nội dung ĐH


Hội đồng quản trị - Bà Trần Hồng Minh thành viên HĐQT được bấu bổ xung


Đại hội bỏ phiếu


Ông Nguyễn Văn Đông TP Tổ chức Hành chính công ty đọc báo cáo tuyên bố ĐH


Bà Nguyễn thị Hương Giang PP Tổ chức Hành chính, thư ký HĐQT đọc biên ban bản thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện để tổ chức ĐH