Việt Anh

Đại hội đồng CĐ thường niên, Đại hội đồng CĐ bất thường