Việt Anh

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

25/09/2023 53 lượt xem
A A- A+ []
Thứ hai, 25/09/2023 08:09

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CIP của CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Cuối tháng 10 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty. Tầng 4 tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại khoản 1 điều 4 Điều lệ Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.