Việt Anh

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022 42 lượt xem
A A- A+ []
Thứ tư, 23/03/2022 17:51

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CIP của CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4/2022 (Công ty sẽ thông báo ngày cụ thể sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 6 tòa nhà Vinaincon, số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021;
+ Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội