Việt Anh

Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

27/03/2020 52 lượt xem
A A- A+ []
Thứ sáu, 27/03/2020 15:06

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CIP của CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04/2020 (Công ty sẽ thông báo ngày cụ thể sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 6 tòa nhà Vinaincon, số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch 2020
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
+ Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.