Việt Anh

Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

24/05/2021 49 lượt xem
A A- A+ []
Thứ hai, 24/05/2021 08:37

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CIP của CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 6/2021 (Công ty sẽ thông báo ngày cụ thể sau).
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 6 tòa nhà Vinaincon, số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 – 2020; Định hướng phát triển Công ty trong nhiệm kỳ tiếp theo 2021 – 2025 và các giải pháp thực hiện;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và cả nhiêm kỳ 2016 – 2020;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025;
+ Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.