Việt Anh

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

10/07/2018 50 lượt xem
A A- A+ []
Thứ ba, 10/07/2018 16:45

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
Mã chứng khoán: CIP
Mã ISIN: VN000000CIP1
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: UpCOM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2018
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 8 (Công ty sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

(Theo vsd.vn)