Việt Anh

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

20/04/2017 43 lượt xem
A A- A+ []
Thứ năm, 20/04/2017 13:42

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
Mã chứng khoán: CIP
Mã ISIN: VN000000CIP1
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: UpCOM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2017
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo năm 2016, báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh của Ban Kiểm soát.
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.
+ Các thẩm quyền khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Theo vsd.vn)