Việt Anh

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

21/03/2019 50 lượt xem
A A- A+ []
Thứ năm, 21/03/2019 17:11

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
Mã chứng khoán: CIP
Mã ISIN: VN000000CIP1
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: UpCOM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
+ Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
+ Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
+ Các thẩm quyền khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

(Theo vsd.vn)