Việt Anh

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016

04/07/2017 17 lượt xem
A A- A+ []

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xây lắp & Sản xuất Công nghiệp (CIPC).

             Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc chia cổ tức năm 2016 là 6%/ vốn điều lệ. Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp tiến hành việc chi trả cổ tức năm 2016, thời gian bắt đầu từ ngày 28/ 07/ 2017:

             Địa điểm thực hiện: 

  • Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký (mang theo CMTND để làm thủ tục nhận cổ tức)
  •  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức  tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (CIPC), bắt đầu từ ngày 28/7/2017.

         + Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh thư nhân dân.

         + Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Theo mẫu gửi kèm + Sổ cổ phần photo + CMTND photo.

            Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp kính báo!

File Dowload:

  1. Đăng ký nhận cổ tức qua tài khoản - Dowload
  2. Giấy ủy quyền - Dowload