Việt Anh

Thông báo v/v tạm dừng chuyển nhượng cổ phần để chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thi trường Upcom

10/11/2016 40 lượt xem
A A- A+ []