Việt Anh

Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2011

07/08/2014 58 lượt xem
A A- A+ []
Công ty CP Xây Lăp và Sản Xuất Công Nghiệp xin thông báo chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2011 chi tiết như sau:
Thời gian: Từ 7h 30 phút, ngày 27/4/2011
Địa điểm: Hội trường tầng 7 Công ty, Số 275 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

THỜI GIAN NỘI DUNG HÌNH THỨC NGƯỜI CHỦ TRÌ
  1. Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội; phát tài liệu, phiếu bầu cử;   Ban tổ chức
  2.  Chào cờ; Tuyên bố lý do;     
7h30’- 3.  Đọc QĐ triệu tập Đại hội; Giới thiệu đại biểu.   Ông Nam
8h 20’ 4.  Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.    
  5. Biểu quyết thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.   Ông Dương
  6. Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký.   Ông Nam
      Ông Nam
    Biểu quyết  
    Biểu quyết  
8h20 -9h00’ 7. Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện KHSXKD năm 2010; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2011;  Định hướng cụ thể phát triển Công ty giai đoạn 2011 – 2015.   Giám đốc Công ty
8. Báo cáo chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2010; Dự kiến thù lao HĐQT; BKS năm 2011;
9. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
10.  Dự kiến phân phối lợi nhuận.
9h 00’ -9h 20’ 11. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2006 – 2010; Mục tiêu định hướng những năm tiếp theo.   Ông Lâm
9h 20’ ÷ 9h 40’ 12.  Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty   Ông Hiển
9h 40’ ÷ 10h00’ 13. Thảo luận và biểu quyết các mục 7,8,9,10,11   Đoàn chủ tịch
10h00’ -10h15’ 14. Dự kiến sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty (Thảo luận và biểu quyết)   Ông Lâm
10h15’ 15.  Thông qua đề án nhân sự  (biểu quyết)   Ông Toản
- 16 . Giới thiệu nhân sự được đề cử  
10h45’ 17. Bầu Ban bầu cử (biểu quyết) Ban bầu cử
  18. Thông qua Quy chế bầu cử  (biểu quyết)  
  19.  Đại hội bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS  
10h45’ 11h00’ 21.  Nghỉ giải lao    
11h00’ - 22. Ý kiến phát biểu của Đại diện sở hữu phần vốn của TCT XDCN Việt Nam.    
11h30’
11h30’ - 23.  Thông báo kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011÷ 2015;  HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt ĐH   Ban bầu cử
11h40’
11h00’ -12h00’ 24.  Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. Biểu quyết Tổ thư ký
12h00 25.   Tổng kết, bế mạc Đại hội   Ban tổ chức