Việt Anh

Quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2011

07/08/2014 50 lượt xem
A A- A+ []
Quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Để đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, Ban tổ chức Đại hội xin trình bày trước ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:
I/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức quy định;
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng; Không đi lại tự do trong phòng họp; Không sử dụng điện thoại trong lúc đang diễn ra Đại hội;
3. Nghiêm túc chấp hành quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
II/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI
1. Nguyên tắc:
- Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp dự Đại hội.
- Thẻ biểu quyết được in trên giấy mầu vàng, đóng dấu treo của Công ty và gửi trực tiếp cho cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện sở hữu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Phương thức biểu quyết:
- Cổ đông và/hoặc đại diện ủy quyền biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch về từng nội dung (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua việc giơ thẻ biểu quyết. Tổ thư ký sẽ kiểm phiếu theo từng mã số cổ đông. Kết quả kiểm phiếu được ghi vào biên bản Đại hội.
3. Thể lệ biểu quyết.
Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ phần của cổ đông và/ hoặc đại diện ủy quyền ít nhất là 65% trên tổng số cổ phần trực tiếp tham dự tại Đại hội đồng ý thông qua.
Riêng nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty được thông qua khi có ít nhất 75% trên tổng số cổ phần trực tiếp tham dự tại Đại hội đồng ý thông qua.
III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI
1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận thì giơ thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của đoàn chủ tịch.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung cần thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ mời lần lượt từng cổ đông đăng ký phát biểu và trả lời trực tiếp các thắc mắc của cổ đông.
IV/ ĐOÀN CHỦ TỊCH: Số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ.
Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình Đại hội, Quy chế được Đại hội thông qua và tuân thủ đúng các nguyên tắc được quy định trong Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành;
 - Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số cổ phần;
 - Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội;
 - Giải quyết các vẫn đề phát sinh trong quá trình Đại hội
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
V/ TỔ THƯ KÝ:  Tổ thư ký được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ.
Trách nhiệm của tổ thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội;
 - Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết, xác định số liệu biểu quyết cụ thể của từng cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội;
 - Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Đọc Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
VI/ BAN BẦU CỬ:  Danh sách Ban bầu cử được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ.
Trách nhiệm của Ban bầu cử:
 - Phổ biến Quy chế bầu cử và tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015;
 - Phát và thu phiếu biểu quyết; Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.
VII/ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:
 Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
 Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

 

                    

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TICH HĐQT


PHẠM VĂN LÂM (Đã ký)