Việt Anh

Nghị quyết đại hội cổ đông thương niên năm 2011

07/08/2014 27 lượt xem
A A- A+ []
Công ty Cổ Phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp xin thông báo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 như sau:
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
          
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, Ngày 27 tháng 4 năm 2011


NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp
(sửa đổi lần 1) được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 27/4/2011;

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2010 (các chỉ tiêu chính; Công tác đầu tư, thiết bị,
đầu tư tài chính; Mô hình tổ chức của Công ty; Kết quả đợt phát hành tăng vốn điều lệ,), cụ thể các
chỉ tiêu chính 2010:
 

T Các chỉ tiêu ĐVT KH 2010 TH 2010 Tỷ lệ hoàn thành
1 Sản lượng (hợp nhất) Tr.đ 557.798 563.082 101%
  Trong đó Công ty mẹ (CIPC) Tr.đ 476.4 487.811 102%
2 Doanh thu (hợp nhất) Tr.đ 505.084 518.979 103%
  Trong đó Công ty mẹ (CIPC) Tr.đ 429.7 443.742 103%
3 Lợi nhuận KD trực tiếp của công ty mẹ 2010 Tr.đ 4.83 4.722 97,8%
4 Cổ tức nhận được từ Công ty con, Công ty liên kết Tr.đ 1.27 276 21,7%
5 Lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án NM Bê tông ly tâm Tr.đ   1.07  
6 Đánh giá lại TS khi cổ phần hóa Hacenco-cipc Tr.đ   1.146  
7 Thu nhập từ hỗ trợ giải phòng mặt bằng nhà xưởng  Tr.đ   12.487  
8 Tổng lợi nhận trước thuế (3+4+5+6+7) Tr.đ   19.702  
9 Xử lý tồn tại tài chính Tr.đ   14.37  
- Bù khoản lỗ của chi phí phát sinh trước thời điểm bàn giao Tr.đ   1.267  
- Trích lập dự phòng, xử lý các khoản phải thu khó đòi Tr.đ   13.103  
10 Lợi nhuận trước thuế còn lại sau sử lý tài chính  Tr.đ 6.1 5.332 87,4%
11 Thuế TNDN  Tr.đ 1.207 1.264 105%
12 Lợi nhuận sau thuế  Tr.đ 4.839 4.068 83,1%