Việt Anh

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/ 2011

07/08/2014 53 lượt xem
A A- A+ []

Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp xin thông báo về nghị quyết Tạm ứng Cổ tức đợt 1 năm 2011 tới các Cổ đông theo nghị quyết sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Số: 08 /NKII-NQ-CIPC-HĐQT
Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

              - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp;
              - Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại phiếu xin ý kiến số 06/HĐQT-CIPC
                 ngày 4/1/2012 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011;
              - Căn cứ kết hoạt động SXKD và đề xuất của ông Giám đốc Công ty,
Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Quyết nghị:
             Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011, mức chi là 5%/VĐL
             Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 16/1/2012 đến hết ngày 18/1/2012
             Thời gian chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2011: 31/12/2011.
             Ông Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng Công ty thực hiện.

 Nơi nhận
- Các thành viên HĐQT,
- Ban kiểu soát,
- Ban giám đốc,
- Các phòng chức năng Cty,
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


(Đã ký)
Phạm Văn Lâm