Việt Anh

Thông tin

07/08/2014 46 lượt xem
A A- A+ []

Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp - CIPC, thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông để đại hội cổ đông công ty năm 2011

Thời gian chốt danh sách như sau:

Ngày 5 tháng 4 năm 2011
Thời gian Đại hội: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2011 (sẽ có thông báo mời sau)